Sita Ramesh Multiple Campus
सीतारमेश ब. क्याम्पस परिक्षा केन्द्र सम्बन्धि सूचना : सीतारमेश ब. क्याम्पस परिक्षा केन्द्र सम्बन्धि सूचना..read More.. | स्नातक तह प्रथम वर्षको (आंशिक) परिक्षाको प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धमा : स्नातक तह प्रथम वर्षको (आंशिक) परिक्षाको प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धमा..read More.. | शैक्षिक वर्ष २०८१ मा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन माग गरिएको सम्बन्धमा : शैक्षिक वर्ष २०८१ मा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन माग गरिएको सम्बन्धमा ..read More.. | स्नातक तह (बि.एड / बि. बि. एस) तेस्रो वर्षको (नियमित तथा आंशिक) बाह्य परिक्षा आबेदन खुलेको सूचना : स्नातक तह (बि.एड / बि. बि. एस) तेस्रो वर्षको (नियमित तथा आंशिक) बाह्य परिक्षा आबेदन खुलेको सूचना..read More.. | त्रि.वि.स्नातक तह प्रथम वर्ष (आंशिक) २०७९ को वार्षिक परिक्षा तालिका : त्रि.वि.स्नातक तह प्रथम वर्ष (आंशिक) २०७९ को वार्षिक परिक्षा तालिका..read More.. |