Sita Ramesh Multiple Campus
बक्र ईदको उपलक्षमा बिदा सम्बन्धि सूचना : बक्र ईदको उपलक्षमा बिदा सम्बन्धि सूचना ..read More.. | वि.एड (B.Ed.) तेस्रो वर्षको प्रि बोर्ड परिक्षा सम्बन्धि सूचना : वि.एड (B.Ed.) तेस्रो वर्षको प्रि बोर्ड परिक्षा सम्बन्धि सूचना ..read More.. | वार्षिक परिक्षा बिहानी सत्रमा परेको दिन पठनपाठन बन्द रहने जानकारी : वार्षिक परिक्षा बिहानी सत्रमा परेको दिन पठनपाठन बन्द रहने जानकारी..read More.. | सीतारमेश ब. क्याम्पस परिक्षा केन्द्र सम्बन्धि जानकारी : सीतारमेश ब. क्याम्पस परिक्षा केन्द्र सम्बन्धि जानकारी ..read More.. | स्नातक तह चौथो वर्षको बाह्य परिक्षाको प्रवेश पत्र वितरण सम्बन्धमा : स्नातक तह चौथो वर्षको बाह्य परिक्षाको प्रवेश पत्र वितरण सम्बन्धमा..read More.. |